Home » Information om bibliotek » Allmänt om bibliotek och dess uppdrag

Allmänt om bibliotek och dess uppdrag

De finns olika former av Bibliotek som har olika uppdrag, förutsättningar och målgrupper. Alla styrs av bibliotekslagen.

Bibliotekslagen kortfattat

Det är Sveriges bibliotekslag som bestämmer över verksamheterna för våra bibliotek. I lagen står att biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till förmedling av kunskap och fri åsiktsbildning.

Lagen säger att verksamheterna ska ge särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteterna och personer som inte har svenska som modersmål, vilket innebär att man ska erbjuda litteratur på andra språk än svenska.

De olika biblioteksformerna

Som nämnts ovan har vi olika biblioteksformer, vilka är följande:

  • Fängelsebibliotek – Dessa drivs av kriminalvården och det är upp till varje anstalt att bestämma om man ska ha ett bibliotek eller inte då det inte finns som lagkrav. De flesta fängelser bedriver bibliotek men i olika utsträckning.
  • Folkbibliotek – Detta är de bibliotek som vi alla nog känner igen och som vi finner i varje kommun och många orter. Det finns också många kommuner som bedriver mobila bibliotek för att vara tillgängliga även för människor i glesbygden. Det kan i vissa fall vara företag eller stiftelser som bedriver folkbibliotek. De ska även finnas i alla kommuner enligt lagen och vara tillgängliga för alla, samt anpassade för låntagarnas behov.
  • Regional biblioteksverksamhet – Alla landsting eller regioner ska bedriva regionala biblioteksverksamheter som har i uppdrag att främja samverkan och kvalitet hos länets folkbibliotek.
  • Sjukhusbibliotek – Har i uppdrag att tillgodose vårdpersonal och studenter relevant medicinsk forskning och ska erbjuda litteratur till patienter samt anhöriga på sjukhuset.
  • Skolbibliotek – Enligt lag ska alla skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek. De ska användas i utbildningen och finnas där som ett pedagogiskt stöd för elevernas utveckling och lärande.
  • Specialbibliotek – Har ett specifikt ämne man ger information om och riktas oftast till en specifik målgrupp.
  • Universitet- och högskolebibliotek – Enligt bibliotekslagen ska alla universitet/högskolor ha bibliotek, dessa omfattas av högskolelagen. Dessa ska stödja och utbilda studenter i källkritik och informationssökning och även forskare i deras arbete.